петък, 8 декември 2017 г.

Картичка "Зимна приказка"

Здравейте,днес ще ви покажа картичката,с която ще се представя като гост дизайнер в https://scrapping4funchallenges.blogspot.bg/2017/12/challenge-105-anything-goes.html. Тя е отново зимна снежна и в микс медия стил.
 Зимата и идващите празници ме вдъхновяват,и ми вдъхват празничен коледен дух :) Надявам се така да ви въздейства и моята картичка :)

 Hello, today I will show you the card with which I will present myself as a guest designer at https://scrapping4funchallenges.blogspot.bg/2017/12/challenge-105-anything-goes.html.. It is again winter snowy and in the mixed media.
  Winter and the coming festivals inspire me, and they inspire me a festive Christmas spirit :) I hope that your card will influence you too :)

За направата и използвах дантела,малко парчета дизайнерска хартия,няколко изрязани елемента,парче портокал,които сама си изсуших в фурната,няколко рози,парче ленена панделка с дантела,една декоративна звезда,малък надпис и много снежна паста :)

To make and use lace, a few pieces of design paper, a few cuts, a piece of orange that I dried myself in the oven, a few roses, a piece of linen ribbon with lace, a decorative star, a small inscription, and a lot of snow paste :)
Надявам се да ви хареса.
Поздрави:Гери

I hope you like it.
Greetings: Gerry

С тази картичка ще участвам в следните предизвикателства:
With this card I will take part in the following challenges:

събота, 2 декември 2017 г.

Картичка "Снежно настроение"

И така,ето ме и днес в това дъждовно време,се появявам с една снежна картичка.
За мен декември е свързан само с празнични емоции,украси,коледни песни,пищни трапези,семейни сбирки,много подаръци и разбира се и сняг... много сняг :)
И затова и картичката ,която ще ви покажа е много снежна,много зимна,и заредена с празнично настроение :)

So, here I am today in this rainy weather, I come up with a snowcard.
For me, December is related only to festive emotions, decorations, Christmas songs, lavish tables, family gatherings, many gifts and of course snow ... a lot of snow :)
And that's why the card I will show is very snowy, very winter, and loaded with festive mood :)

За направата и използвах дизайнерска хартия в празнични и коледни мотиви,макар и да не се виждат много,канап,парче ленена панделка с дантела,няколко клонки,една дантелка изрязана с щанца,която отдавна се глася да използвам,една декоративна звезда,две декоративни борови клонки,панделка,резен портокал,който си изсуших в фурната,и един изрязан елемент с облика на Дядо Коледа , и сняг много сняг ,който направих с 3D пастата за сняг на Pentart, сложих и структурна паста,и отгоре поръсих обилно с изкуствен сняг :)
И така картичката ми се превърна в една снежна приказка :)

For making and using designer paper in festive and Christmas motifs, though not very visible, twine, a piece of linen ribbon with lace, a few twigs, a lace cut with a punch I have long used to use, a decorative star, two decorative pine twigs, ribbon, sliced ​​orange that I dried in the oven, and a cut element with the look of Santa, and a lot of snow snow that I made with Pentart's 3D snow paste, I put a structural paste, and on top sprinkled a lot of artificial snow :)
So my card became a snowy tale :) 

Надявам се да ви хареса.
Поздрави: Гери
I hope you like it.
Greetings: GerryС тази картичка ще участвам в следните предизвикателства:
With this card I will take part in the following challenges:

петък, 1 декември 2017 г.

Коледно настроени /Christmas mood

Привет,в този дъждовен ден.
Днес наминавам да ви покажа една коледна картичка.
И като запален фен на микс медията,и картичката е в този стил. :)
Също така бях вдъхновена от новото предизвикателство на картишок "Руска зима".
Hello, on this rainy day.
Today I come to show you a Christmas card.
And as a fan of the mix media, the card is in this style. :)
I was also inspired by the new challenge of the kartishok "Russian Winter"

И така запретнах аз ръкави оня ден,ей така посред нощ.То вдъхновението не пита :)
          Извадих всичко де що имаше около мен,кое коледно кое не,кое ,блясък,звезди,и всякакви такива празнични и не толкова джунджурии.
            And so I put on my sleeves that day, so in the middle of the night. The inspiration does not ask :)
I drew everything that was around me, which Christmas what, not what, shine, stars, and all sorts of festive and not so much gadgets.


  •  За основа използвах дизайнерска хартия.
  • На няколко места сложих съвсем малко печат с текст,отгоре залепих парче органза,от един стар букет,няколко парчета хартия от едно старо блокче с коледни мотиви.Сложих и малко натурална рафия ,парче ленена панделка с дантела,някое друго парченце корк,и най отгоре един надпис от друга коледна колекция хартии.

  • Допълних визията с няколко снежинки,две коледни звезди изрязани с щанца,едно мъничко шишенце което напълних с златен и червен брокат и малко звездички,че къде без вълшебния прашец на коледната магия :) и един коледен елемент с две дечица.
  • За финал сложих навсякъде звездички,и поръсих с златния и червения брокат за повече блясък и напръсках с разредено гесо :) .И така моята картичка е готова:)  • I used a design paper on the base. In a few places I put a very small print with text, I stuck a piece of organza from an old bouquet, a few pieces of design paper from an old block with Christmas motifs. I put a little natural raffia, a piece of linen ribbon with lace, some other piece of cork, and at the top an inscription from another Christmas collection of papers.
  • I added the vision with a few snowflakes, two Christmas stars cut out with a punch, a tiny bottle filled with golden and red brocade and a little stars, that where without the magic of Christmas magic :) and a Christmas item with two kids.
  • For the final, I put stars everywhere, and sprinkled with gold and red brocade for more shine and sprayed with a diluted gesso :). So my card is ready :) 
Надявам се да ви хареса.
Поздрави: Гери
I hope you like it.
Greeting: Gerry
С тази картичка ще участвам в следните предизвикателства:

четвъртък, 23 ноември 2017 г.

Пано "Снежна приказка"

Здравейте,минавам днес,за да ви покажа едно коледно пано,което е и началото на моето коледно настроение.
Hello, I pass today to show you a Christmas canvas, which is also the beginning of my Christmas mood.

Дойде ли края на ноември, лека полека в мен се надига коледния дух. Това е един от празниците,които много обичам и чакам с нетърпение. А от както станах майка еуфорията става по голяма,защото няма нищо по хубаво от това да видиш празника в очите на детето си и да знаеш че по детски вярва още в чудеса :)
When the end of November came, the Christmas spirit slowly rose in me. This is one of the holidays that I love and wait with impatience. And as I became a mother, the euphoria becomes bigger, because there is nothing better than seeing the feast in the eyes of the child and knowing that they in the childhood still believe in miracles :)

Паното е с размери 20х20 см.
В случая аз съм използвала гърба на паното,за да се получи имитацията на прозорец. Рамката на прозореца е от дизайнерска хартия,която имитира дърво.Вътре сложих също дизайнерска хартия със снежен пейзаж. Отгоре сложих ацетатен лист за да има ефекта на стъкло,и използвах 3D паста за сняг за да придам ефекта на натрупал сняг по прозореца. 
Отвън украсих с надпис Весела Коледа,няколко снежинки и декоративни коледни лепенки.
The canvas has dimensions 20x20 cm.
In this case, I used the back of the panel to get the imitation of a window. The window frame is made of design paper that imitates wood. Inside I also put designer paper with a snowy landscape. At the top I put an acetate sheet to have the effect of glass, and I used 3D snow paste to make the effect of snow on the window.
Outdoors I decorated with the words Merry Christmas, some snowflakes and decorative Christmas stickers.

Надявам се да ви хареса.
Поздрави: Гери
I hope you like it.
Greetings: Gerry


неделя, 19 ноември 2017 г.

Пано "The valley of roses"

Здравейте! Днес ще ви покажа последното пано,което изработих в така любимия микс медия стил. И вдъхновена от розите,запретнах ръкави и развихрих въображението си.

Hello! Today I will show you the latest canvas I made in my favorite mixed media style. And inspired by the roses, I rolled up my sleeves and spilled my imagination.

Паното е с размери 20х20 см. За направата му използвах черно гесо, едни китайски шаблони,с рози ,които чакаха да бъдат изпробвани,паста Рафаело,акрилни бои медна вакса,и много мазане с пръсти :)

The canvas has a size of 20x20 cm. I used black gesso, some Chinese templates with roses waiting to be tested, Rafaelo paste, acrylic paints and copper wax, and a lot of fingers.

След това започнах да наслгвам основите.Започнах с парче корк,така любимия бинт,дантела също.Сложих една катарама от стар колан,катинар и ключ от бирен картон,едно много много старо копче с старинни мотиви,още няколко малко копчета,дребни мъниста и листенца от бирен картон.И за финал розите...
Покрих всичко с черно гесо,и после намазах с вакс пастата да се получи този стариннен меден ефект.Розите оставих да изпъкват,и сложих малко вакса по листата за акцент. 
И така моето пано е готово. :)

Then I began to lay the foundation. I started with a piece of cork, my favorite bandage, lace too. I put a buckle of an old belt, a lock and a key of beer card, a very old button with old motives, a few little buttons, beads of beer cardboard.And for the final roses ...
I covered everything with black gesso, and then smeared with the wax paste to get this antique copper effect. I let the roses pop out and put a little wax on the accent sheet.
So my canvas is ready. :)

Надявам се да ви хареса.
Поздрави: Гери

I hope you like it.
Greetings: Gerry

С това пано ще участвам в следните предизвикателства:
With this panel I will take part in the following challenges:


сряда, 8 ноември 2017 г.

Микс медия картичка "Blessed life"

Здравейте приятели,днес ще ви покажа една картичка ,която направих за именния ден на моята мама. :) И тъй като много съм се запалила по микс медията,затова и картичката е в такъв стил.

Hello friends, today I will show you a card I made for my mom's name day. :) And since I got a lot of light on the mixed media, so the card is in such a style.

За направата и използвах дизайнерска хартия за основа.Направих релеф с шаблон,и паста Рафаело на Лорка. После понапръсках и понамазах с алкохолни мастила.Отрязах си едно парче бинт,което залепих и напръсках с мастило.

For making and using designer paper for the base. I made a relief with a template, and Rafaelo's paste on Lorca. Then I poured in and rubbed with alcohol inks. I cut off a piece of bandage that I stuck and sprayed with ink. 

Имах едни стари дървени обеци,едната използвах за декорация.Минах я с бяло гесо,после с кафява акрилна боя,златна паста за акцент и тук там с тъмно кафяв сух пигмент Brusho crystal.Боядисах си и една капачка от кока кола,и в нея сложих едно декоративно копче.Имах и една стара обеца на синджир,която идеално се вписа в цялостната визия,и нея сложих :)

I had some old wooden earrings I used for decoration. I used it with a white gesso, then with a brown acrylic paint, a golden accent paste and here with a dark brown dry pigment Brusho crystal. I was also wearing a coca coat cap, and in it I put a decorative button. I also had some old earrings of a chain that perfectly fit into the overall vision, and I put it :)

Оцветих си един катинар от бирен картон,който също наместих в картичката :) Накрая залепих от прекрасните цветя на Prima marketing,които толкова много харесвам. Сложих и няколко дървени мъниста от стара гривна,и за финал пак от малките златни перлички :) И най-накрая напръсках с сухия пигмент,и малко бяло гесо  сложих и един надпис,защото исках да има нещо,което да е подходящо за повода :)

I painted a lock of beer card, which I also put in the card :) Finally, I stuck out of the wonderful flowers of Prima marketing, which I like so much. I also put some wooden beads from an old bracelet and finish it out of the small golden pearls :) And finally I sprayed with the dry pigment, and a little white coat I put an inscription because I wanted to have something suitable for the occasion: )

Надявам се да ви хареса.
Поздрави: Гери

I hope you like it.
Greetings: Gerry

С тази картичка ще участвам в следните предизвикателства:
with this card I will take part in the following challenges:

понеделник, 6 ноември 2017 г.

Микс медия картичка "The story"

Здравейте,днес ще ви покажа една микс медия картичка.
Когато започнах да я правя,не знаех какво ще се получи,и какъв ще е крайния резултат.В процеса на работа поне 10 пъти сменях концепцията намествах,помествах размествах,докато се получи крайния резултат.

Hello, today I will show you a mixed media card.
When I started to do it, I did not know what would happen, and what the final result would be. In the process of working at least 10 times I changed the concept I set myself, I put it shuffled until the final result arrives. 

За направата и използвах дизайнерска хартия,един нов стенсил,който исках да изпробвам,едно огрледало от бирен картон което запълних с дъждовните капки на Лорка за да постигна ефект на стъкло,малко дантела,няколко изрязани елемента,малко връзка,която оцветих в кафяво,изрязах си теменужките с щанца,която също ми е нова поръчвана от алиекспрес,изрязах и малко листа,и за акцент използвах цветя на Prima marketing.Там където направих релефа,сложих златна ембосинг пудра за акцент.И накрая завърших с кафяви и бели пръски,и малко ситни златни перлички.

To make and use design paper, a new stencil I wanted to try out, a gleam of beer cardboard that filled with Lorca's raindrops to achieve the effect of glass, a little lace, a few cuts, a little tie that I colored in brown, I cut out the violets with a metal die, which is also a new order from the aliexpress, I cut out a few leaves, and I used the flowers of Prima marketing to emphasize. Where I made the relief, I put a golden embossing powder for accent. And finally I finished with brown and white splashes, and some fine golden pearls.
 
Надявам се да ви хареса.
Поздрави: Гери

I hope you like it.
Greetings: Gerry