сряда, 27 декември 2017 г.

Време за мъже...

Здравейте приятели!
Весела Коледа!
Как сте след тези прекрасни празници. Аз да си призная се чувствам кръгла :) Толкова ядене и толкова празнуване,и фигурата се заобли :D 

Hello friends!
Merry Christmas!
How are you after these wonderful holidays. I confess I feel round :) So much eating and so much celebration, and the figure is round: D

И тъй като това е времето в година ,в което получаваме и подаряваме подаръци,днес ще ви покажа един мъжки подарък. Все пак и мъжете от време на време заслужават да получават подаръци :)

And since this is the time of the year in which we receive and give gifts, today I will show you a male gift. Still, men occasionally deserve to receive gifts :)

Паното е с размери 20х20 см.
Цялото облепено с дизайнерски хартии на мъжка тематика.
Залепих в средата гайки,много гайки,върху тях сложих едно малко шишенце с уиски,и след това започнах да декорирам с пирони,винтове,тел гайки и всякакви такива мъжки работи :)
Минах всичко с черно гесо,после малко акрилни бои и за финал медна вакса.
И така се се получи един интересен и различен подарък :)

The panel has dimensions 20x20 cm.
All covered with design papers on men's themes.
I stuck in the middle of the nuts, a lot of nuts, I put a small bottle of whiskey on them, and then I started to decorate with nails, screws, wire nuts and all sorts of men's work :)
I passed everything with black hair, then some acrylic paints and finishing copper wax.
And so you get an interesting and different gift :)

Надявам се да ви харесва.
Поздрави: Гери

I hope you like it.
Greetings: Gerry


петък, 22 декември 2017 г.

Декоративна цигулка/Altered art

Привет,привет. :)
Днес ще ви покажа една декоративна цигулка,която беше и часовник,преди да се намеси моето въображение :)
Когато я видях да събира прах при свекър ми и свекърва ми ,не можах да се сдържа да не я взема.От момента ,в който я видях вече знаех как искам да изглежда и какво може да се получи от нея.

Hello, hello. :)

Today I will show you a decorative violin that was also a clock before my imagination intervened :)

When I saw her pick up dust at my father-in-law and my mother-in-law, I could not help but not pick it up. From the moment I saw her, I already knew how I wanted it to look and what she could get from her.

И така взех я и не ми трябваше много време за да започна да я правя.Сърбяха ме ръцете. :)
Махнах часовниковия механизъм.Минах я цялата с черно гесо. После започнах с да я мажа с акрилни бои-кафяво после с гъба оранжево,после пак малко кафяво,и накрая медна вакса. тамм където седеше циферблата покрих с 3D паста с ефект на камък по тъмно и по светло ги прелях за да се получи ефект. Сложих бинт,който в последствие се закри,отгоре парче корк.Взех една стара катарама,през нея промуших една стара гривна от три части,която много добре пасна тъй като и тя е с повече елементи по нея.Сложих и два елемента от бирен картон,и след това розите,и накрая 3D малкии топчета.
Минах всичко без розите с черно гесо,и после с медна вакса. Имитацията на камък върху гривната направих с дъждовни капки.Розите минах с бяло гесо,после малко оранжева боя и една вакса. 

So I took it and it did not take long for me to start doing it. My hands were stiff. :)

I removed the clock mechanism. I took it all in black gesso. Then I began to coat it with acrylic brown paints, then with a sponge orange, then a little brown and finally a copper wax. there was a 3D paste with the effect of a stone in the dark where I was sitting on the dial, and I blew them lightly to get the effect. I placed a bandage which was subsequently closed on top of a piece of cork. I took an old buckle and through it I pushed an old three-piece bracelet that fit very well because it has more elements on it. I also put two pieces of beer cardboard , and then the roses, and finally 3D small balls.

I passed everything without roses with black gesso and then with copper wax. I made the imitation of stone on the bracelet with raindrops. The roses passed with white gesso, then a little orange paint and a wax.

И ето,цигулката придоби един красив и различен изглед,който много ми хареса.
Надявам се и на вас да ви хареса.
Поздрави: Гери

And here, the violin got a beautiful and different look that I liked very much.

I hope you like it too.
Greetings: GerryС тази цигулка ще участвам в следните предизвикателства:

петък, 8 декември 2017 г.

Картичка "Зимна приказка"

Здравейте,днес ще ви покажа картичката,с която ще се представя като гост дизайнер в https://scrapping4funchallenges.blogspot.bg/2017/12/challenge-105-anything-goes.html. Тя е отново зимна снежна и в микс медия стил.
 Зимата и идващите празници ме вдъхновяват,и ми вдъхват празничен коледен дух :) Надявам се така да ви въздейства и моята картичка :)

 Hello, today I will show you the card with which I will present myself as a guest designer at https://scrapping4funchallenges.blogspot.bg/2017/12/challenge-105-anything-goes.html.. It is again winter snowy and in the mixed media.
  Winter and the coming festivals inspire me, and they inspire me a festive Christmas spirit :) I hope that your card will influence you too :)

За направата и използвах дантела,малко парчета дизайнерска хартия,няколко изрязани елемента,парче портокал,които сама си изсуших в фурната,няколко рози,парче ленена панделка с дантела,една декоративна звезда,малък надпис и много снежна паста :)

To make and use lace, a few pieces of design paper, a few cuts, a piece of orange that I dried myself in the oven, a few roses, a piece of linen ribbon with lace, a decorative star, a small inscription, and a lot of snow paste :)
Надявам се да ви хареса.
Поздрави:Гери

I hope you like it.
Greetings: Gerry

С тази картичка ще участвам в следните предизвикателства:
With this card I will take part in the following challenges:

събота, 2 декември 2017 г.

Картичка "Снежно настроение"

И така,ето ме и днес в това дъждовно време,се появявам с една снежна картичка.
За мен декември е свързан само с празнични емоции,украси,коледни песни,пищни трапези,семейни сбирки,много подаръци и разбира се и сняг... много сняг :)
И затова и картичката ,която ще ви покажа е много снежна,много зимна,и заредена с празнично настроение :)

So, here I am today in this rainy weather, I come up with a snowcard.
For me, December is related only to festive emotions, decorations, Christmas songs, lavish tables, family gatherings, many gifts and of course snow ... a lot of snow :)
And that's why the card I will show is very snowy, very winter, and loaded with festive mood :)

За направата и използвах дизайнерска хартия в празнични и коледни мотиви,макар и да не се виждат много,канап,парче ленена панделка с дантела,няколко клонки,една дантелка изрязана с щанца,която отдавна се глася да използвам,една декоративна звезда,две декоративни борови клонки,панделка,резен портокал,който си изсуших в фурната,и един изрязан елемент с облика на Дядо Коледа , и сняг много сняг ,който направих с 3D пастата за сняг на Pentart, сложих и структурна паста,и отгоре поръсих обилно с изкуствен сняг :)
И така картичката ми се превърна в една снежна приказка :)

For making and using designer paper in festive and Christmas motifs, though not very visible, twine, a piece of linen ribbon with lace, a few twigs, a lace cut with a punch I have long used to use, a decorative star, two decorative pine twigs, ribbon, sliced ​​orange that I dried in the oven, and a cut element with the look of Santa, and a lot of snow snow that I made with Pentart's 3D snow paste, I put a structural paste, and on top sprinkled a lot of artificial snow :)
So my card became a snowy tale :) 

Надявам се да ви хареса.
Поздрави: Гери
I hope you like it.
Greetings: GerryС тази картичка ще участвам в следните предизвикателства:
With this card I will take part in the following challenges:

петък, 1 декември 2017 г.

Коледно настроени /Christmas mood

Привет,в този дъждовен ден.
Днес наминавам да ви покажа една коледна картичка.
И като запален фен на микс медията,и картичката е в този стил. :)
Също така бях вдъхновена от новото предизвикателство на картишок "Руска зима".
Hello, on this rainy day.
Today I come to show you a Christmas card.
And as a fan of the mix media, the card is in this style. :)
I was also inspired by the new challenge of the kartishok "Russian Winter"

И така запретнах аз ръкави оня ден,ей така посред нощ.То вдъхновението не пита :)
          Извадих всичко де що имаше около мен,кое коледно кое не,кое ,блясък,звезди,и всякакви такива празнични и не толкова джунджурии.
            And so I put on my sleeves that day, so in the middle of the night. The inspiration does not ask :)
I drew everything that was around me, which Christmas what, not what, shine, stars, and all sorts of festive and not so much gadgets.


  •  За основа използвах дизайнерска хартия.
  • На няколко места сложих съвсем малко печат с текст,отгоре залепих парче органза,от един стар букет,няколко парчета хартия от едно старо блокче с коледни мотиви.Сложих и малко натурална рафия ,парче ленена панделка с дантела,някое друго парченце корк,и най отгоре един надпис от друга коледна колекция хартии.

  • Допълних визията с няколко снежинки,две коледни звезди изрязани с щанца,едно мъничко шишенце което напълних с златен и червен брокат и малко звездички,че къде без вълшебния прашец на коледната магия :) и един коледен елемент с две дечица.
  • За финал сложих навсякъде звездички,и поръсих с златния и червения брокат за повече блясък и напръсках с разредено гесо :) .И така моята картичка е готова:)  • I used a design paper on the base. In a few places I put a very small print with text, I stuck a piece of organza from an old bouquet, a few pieces of design paper from an old block with Christmas motifs. I put a little natural raffia, a piece of linen ribbon with lace, some other piece of cork, and at the top an inscription from another Christmas collection of papers.
  • I added the vision with a few snowflakes, two Christmas stars cut out with a punch, a tiny bottle filled with golden and red brocade and a little stars, that where without the magic of Christmas magic :) and a Christmas item with two kids.
  • For the final, I put stars everywhere, and sprinkled with gold and red brocade for more shine and sprayed with a diluted gesso :). So my card is ready :) 
Надявам се да ви хареса.
Поздрави: Гери
I hope you like it.
Greeting: Gerry
С тази картичка ще участвам в следните предизвикателства:

четвъртък, 23 ноември 2017 г.

Пано "Снежна приказка"

Здравейте,минавам днес,за да ви покажа едно коледно пано,което е и началото на моето коледно настроение.
Hello, I pass today to show you a Christmas canvas, which is also the beginning of my Christmas mood.

Дойде ли края на ноември, лека полека в мен се надига коледния дух. Това е един от празниците,които много обичам и чакам с нетърпение. А от както станах майка еуфорията става по голяма,защото няма нищо по хубаво от това да видиш празника в очите на детето си и да знаеш че по детски вярва още в чудеса :)
When the end of November came, the Christmas spirit slowly rose in me. This is one of the holidays that I love and wait with impatience. And as I became a mother, the euphoria becomes bigger, because there is nothing better than seeing the feast in the eyes of the child and knowing that they in the childhood still believe in miracles :)

Паното е с размери 20х20 см.
В случая аз съм използвала гърба на паното,за да се получи имитацията на прозорец. Рамката на прозореца е от дизайнерска хартия,която имитира дърво.Вътре сложих също дизайнерска хартия със снежен пейзаж. Отгоре сложих ацетатен лист за да има ефекта на стъкло,и използвах 3D паста за сняг за да придам ефекта на натрупал сняг по прозореца. 
Отвън украсих с надпис Весела Коледа,няколко снежинки и декоративни коледни лепенки.
The canvas has dimensions 20x20 cm.
In this case, I used the back of the panel to get the imitation of a window. The window frame is made of design paper that imitates wood. Inside I also put designer paper with a snowy landscape. At the top I put an acetate sheet to have the effect of glass, and I used 3D snow paste to make the effect of snow on the window.
Outdoors I decorated with the words Merry Christmas, some snowflakes and decorative Christmas stickers.

Надявам се да ви хареса.
Поздрави: Гери
I hope you like it.
Greetings: Gerry


неделя, 19 ноември 2017 г.

Пано "The valley of roses"

Здравейте! Днес ще ви покажа последното пано,което изработих в така любимия микс медия стил. И вдъхновена от розите,запретнах ръкави и развихрих въображението си.

Hello! Today I will show you the latest canvas I made in my favorite mixed media style. And inspired by the roses, I rolled up my sleeves and spilled my imagination.

Паното е с размери 20х20 см. За направата му използвах черно гесо, едни китайски шаблони,с рози ,които чакаха да бъдат изпробвани,паста Рафаело,акрилни бои медна вакса,и много мазане с пръсти :)

The canvas has a size of 20x20 cm. I used black gesso, some Chinese templates with roses waiting to be tested, Rafaelo paste, acrylic paints and copper wax, and a lot of fingers.

След това започнах да наслгвам основите.Започнах с парче корк,така любимия бинт,дантела също.Сложих една катарама от стар колан,катинар и ключ от бирен картон,едно много много старо копче с старинни мотиви,още няколко малко копчета,дребни мъниста и листенца от бирен картон.И за финал розите...
Покрих всичко с черно гесо,и после намазах с вакс пастата да се получи този стариннен меден ефект.Розите оставих да изпъкват,и сложих малко вакса по листата за акцент. 
И така моето пано е готово. :)

Then I began to lay the foundation. I started with a piece of cork, my favorite bandage, lace too. I put a buckle of an old belt, a lock and a key of beer card, a very old button with old motives, a few little buttons, beads of beer cardboard.And for the final roses ...
I covered everything with black gesso, and then smeared with the wax paste to get this antique copper effect. I let the roses pop out and put a little wax on the accent sheet.
So my canvas is ready. :)

Надявам се да ви хареса.
Поздрави: Гери

I hope you like it.
Greetings: Gerry

С това пано ще участвам в следните предизвикателства:
With this panel I will take part in the following challenges:


сряда, 8 ноември 2017 г.

Микс медия картичка "Blessed life"

Здравейте приятели,днес ще ви покажа една картичка ,която направих за именния ден на моята мама. :) И тъй като много съм се запалила по микс медията,затова и картичката е в такъв стил.

Hello friends, today I will show you a card I made for my mom's name day. :) And since I got a lot of light on the mixed media, so the card is in such a style.

За направата и използвах дизайнерска хартия за основа.Направих релеф с шаблон,и паста Рафаело на Лорка. После понапръсках и понамазах с алкохолни мастила.Отрязах си едно парче бинт,което залепих и напръсках с мастило.

For making and using designer paper for the base. I made a relief with a template, and Rafaelo's paste on Lorca. Then I poured in and rubbed with alcohol inks. I cut off a piece of bandage that I stuck and sprayed with ink. 

Имах едни стари дървени обеци,едната използвах за декорация.Минах я с бяло гесо,после с кафява акрилна боя,златна паста за акцент и тук там с тъмно кафяв сух пигмент Brusho crystal.Боядисах си и една капачка от кока кола,и в нея сложих едно декоративно копче.Имах и една стара обеца на синджир,която идеално се вписа в цялостната визия,и нея сложих :)

I had some old wooden earrings I used for decoration. I used it with a white gesso, then with a brown acrylic paint, a golden accent paste and here with a dark brown dry pigment Brusho crystal. I was also wearing a coca coat cap, and in it I put a decorative button. I also had some old earrings of a chain that perfectly fit into the overall vision, and I put it :)

Оцветих си един катинар от бирен картон,който също наместих в картичката :) Накрая залепих от прекрасните цветя на Prima marketing,които толкова много харесвам. Сложих и няколко дървени мъниста от стара гривна,и за финал пак от малките златни перлички :) И най-накрая напръсках с сухия пигмент,и малко бяло гесо  сложих и един надпис,защото исках да има нещо,което да е подходящо за повода :)

I painted a lock of beer card, which I also put in the card :) Finally, I stuck out of the wonderful flowers of Prima marketing, which I like so much. I also put some wooden beads from an old bracelet and finish it out of the small golden pearls :) And finally I sprayed with the dry pigment, and a little white coat I put an inscription because I wanted to have something suitable for the occasion: )

Надявам се да ви хареса.
Поздрави: Гери

I hope you like it.
Greetings: Gerry

С тази картичка ще участвам в следните предизвикателства:
with this card I will take part in the following challenges:

понеделник, 6 ноември 2017 г.

Микс медия картичка "The story"

Здравейте,днес ще ви покажа една микс медия картичка.
Когато започнах да я правя,не знаех какво ще се получи,и какъв ще е крайния резултат.В процеса на работа поне 10 пъти сменях концепцията намествах,помествах размествах,докато се получи крайния резултат.

Hello, today I will show you a mixed media card.
When I started to do it, I did not know what would happen, and what the final result would be. In the process of working at least 10 times I changed the concept I set myself, I put it shuffled until the final result arrives. 

За направата и използвах дизайнерска хартия,един нов стенсил,който исках да изпробвам,едно огрледало от бирен картон което запълних с дъждовните капки на Лорка за да постигна ефект на стъкло,малко дантела,няколко изрязани елемента,малко връзка,която оцветих в кафяво,изрязах си теменужките с щанца,която също ми е нова поръчвана от алиекспрес,изрязах и малко листа,и за акцент използвах цветя на Prima marketing.Там където направих релефа,сложих златна ембосинг пудра за акцент.И накрая завърших с кафяви и бели пръски,и малко ситни златни перлички.

To make and use design paper, a new stencil I wanted to try out, a gleam of beer cardboard that filled with Lorca's raindrops to achieve the effect of glass, a little lace, a few cuts, a little tie that I colored in brown, I cut out the violets with a metal die, which is also a new order from the aliexpress, I cut out a few leaves, and I used the flowers of Prima marketing to emphasize. Where I made the relief, I put a golden embossing powder for accent. And finally I finished with brown and white splashes, and some fine golden pearls.
 
Надявам се да ви хареса.
Поздрави: Гери

I hope you like it.
Greetings: Gerry

петък, 3 ноември 2017 г.

Микс медия пано "No limit..."

Здравейте,днес ще ви покажа едно платно,което направих преди няколко дни,и което много харесвам. Чак аз се учудих от себе си :) Платното е малко,с размери 15х15 см.,но в него съм събрала много :) 

Hello, today I will show you a canvas I made a few days ago and which I like very much. I was surprised by myself :) The canvas is small, 15x15 cm, but I have gathered a lot :)
Затова и толкова се запалих по микс медията,харесва ми как мога да съчетая и събера на едно място всякакви материали,и предмети и да се получи нещо красиво,оригинално,и уникално.Другото хубаво нещо на микс медията-всяко нещо е уникат и не може да бъде копирано,или направено отново. :)
That's why I kinda started on the mix media, I like how I can combine and gather together all the materials and objects and get something beautiful, original and unique. The other good thing about the mix media - everything is unique and not can be copied or re-made. :)

И такааа..
Седнах извадих всичко на масата и почнах да подреждам по платното всякакви неща.
Започнах  с бинт,после добавих два вида дантела,сложих и един цип разделен на две,че да мога да го сложа на две места,след това още бинт,няколко метални гайки,една малка щипка,другата част на ципа,една декоративна висулка от синджир,малко перли,едно метално листо пак от стари бижута,един изрязан елемент с пеперуди ,няколко клонки с листа от бирен картон,един кламер. Все едни такива дребни-непотребни,които чакаха да бъдат използвани.След това сложих розите.Голямата роза дълго време чакаше своя проект,а по малките скоро и ги подариха,и веднага им намерих приложение :) Наместих,залепих и покрих всичко с бяло гесо.От едната страна направих малко релеф през шаблон. След това напръсках всичко с два нюанса синьо,алкохни спрей мастила които сама съм си правила.Оцветих розите с акрилни бои,защото имах определена идея за цветовете.тук таме прелях синьото и жълто за да се получи жълто зеления акцент,някой детайли минах и с сребърна паста.За финал сложих от ситните перлички,и направих пръски с разредено гесо.

And so ..
I sat down, I pulled everything up on the table and began to arrange everything on the canvas.
I started with a bandage, then added two types of lace, I put a zipper divided into two so I could put it in two places, then another bandage, a few metal nuts, a small clip, the other part of the zipper, a decorative pendant little pearls, a metal sheet of old jewels, a cut butterfly element, a few twigs with sheets of beer cardboard, a paper clip. There were some such little-useless ones waiting to be used. Then I put the roses. The big rose was waiting for their project for a long time, and soon they gave it to them, and I immediately found an application :) I pushed, stuck and covered everything with white gesso. On one side I made a little relief through a pattern. Then I sprayed everything with two shades of blue, alcohol spray inks that I myself have done. I painted the roses with acrylic paints because I had a certain idea of ​​the colors. Here I overlaid the blue and yellow to get a yellow green accent, some detail I went with and silver paste.For the final I put out of the fine pearls, and I sprayed with white gesso.

Надявам се да ви хареса.
Поздрави: Гери

I hope you like it.
Greetings: Gerry

С това пано ще участвам в следните предизвикателства:
With this panel I will take part in the following challenges:


вторник, 24 октомври 2017 г.

My first vintage collection

Здравейте,днес ще ви покажа моя първи опит да си направя дизайнерски хартии. Все още съм доста начинаеща в това,както и с фотошопа.  Но ми достави удоволствие да опитам и създам тези хартии :)
Надявам се и на вас да ви харесат,и ако имате интерес ето и линк към магазинчето ми в етси :)  

Hello, today I will show you my first attempt to make designer papers. I'm still quite a beginner in this as well as with the photo shoot. But it pleased me to try and create these papers :)

I hope you like it too, and if you are interested here is a link to my shop in Etsy :)понеделник, 16 октомври 2017 г.

Винтидж тагче

Днес ще ви покажа едно винтидж тагче,с размери 8 н 14 см, с което вчера си поиграх.

Today I will show you a vintage tag, size 8 to 14 cm, which I played yesterday.

Основата на тагчето е от бирен картон,отгоре залепих дизайнерска хартия,тамън три дизайна сложих. След това минах с дистрес мстила тук там да го състаря.Направих тук таме релеф с шаблон и структурна паста,и след това почнах да си мацам с една златна паста,която сммесих с вода и малко дистрес мастило.Намерих в кутията със съкровища една изостанала марля,една верижка,която дори не помня от къде е,и няколко части от някое бижу,което също не помня от къде е,но аз нали съм си Плюшкин,пазя и събирам всичко :)

The base of the tag is made of beer card, I have glued designer paper on top, and I put three designs on it. Afterwards, I went with distractions here to aging it. I made here a relief with a pattern and a structural paste, and then I began to crawl with a gold paste, which I smoothed with water and some distracted ink. I found in the treasure box a backward gauze, a chain that I do not even remember where it is, and a few pieces of a jewel that I also do not remember where it is, but I'm Plushkin, I keep and collect everything :)

И така боядисах си марлята,и я залепих,нанизах металните елемнти на синджира и го залепих и него на тагчето. Тук там сложих малко печат с текст ,който много обичам да използвам.
Имах една закачалка от бирен картон,тип манекен,сега не мога да се сетя как точно им казваха,но никак не ми харесваше,и затова я преобразих.Направих рокля от стара накъсана книга,,и много ми хареса как се получи,малко дистрес тук там за цвят,с канап за колан и една розичка за разкош.

And so I painted the gauze, and I stuck it, I stuck the metal elements of the chain and put it on the tag. Here I put a small print with a text I love to use.
I had a hanger made of beer cardboard, a mannequin, I can not think of exactly what they were saying to me, but I did not like it, and that's why I transformed it. I did a dress from an old ripped book, and I liked it a lot, a little distress here for color, with belt loops and a rose for luxury.

За финал си направих две пеперуди,печати които много си харесвам,и които поръчах от алиекспрес.И тях отпечатах с дистрес мастила и намазах с малко златна паста за блясък.
И така,получи се от нищо-нещо... С малко материали,може много да се постигне...

For the final I made two butterflies, stamps that I like very much and which I ordered from aliexpress. I printed them with distracted inks and smeared with a little golden paste for shine.
So, get from nothing-something ... With a little material, it can be very accomplished ...

Надявам се да ви хареса.
Поздрави : Гери

I hope you like it.
Greetings: Gerry

С този таг ще участвам в следните предизвикателства:


петък, 13 октомври 2017 г.

Есенни цветове

Здравейте,днес ще ви покажа едно платно,което направих специално за участието ми като гост дизайнер в http://scrapping4funchallenges.blogspot.bg/2017/10/challenge-101-autumn-colours.html
Hello, today I will show you a canvas that I made especially for my participation as a guest designer at http://scrapping4funchallenges.blogspot.bg/2017/10/challenge-101-autumn-colours.html

Есента е един пъстър и хубав сезон,който внася настроение и цвят в сивото ежедневие.
Затова направих това платно ,с което да запечатам част от есента.

Autumn is a colorful and beautiful season that brings mood and color to the gray everyday life.
That's why I made this sail to seal part of the autumn.

Всичко в него е естествено и живо.Събрах си листа,които минах с ц200 за да не изсъхват и да не се чупят,събрах и малко жълъди,и кестени,които използвах също. Направих си фона с акрилни бои,отпечатъци от листа,и малко златна ембосинг пудра. Листата събрах в букет,стъблата прикрих с кестените и жълъдите. Минах ги с бяло гесо и после акрилни бои,и малко златна паста. Направих малко трева с едрата паста за снягмкоято оцветих с зелено и малко кафяво. Отстрани украсих с няколко щапки от жълъди,и малко листенца ,и един текст,който много ми харесва. И за финал сложих дъждовни капки...

Everything in it is natural and live. I shrugged the leaves that I passed with a C200 so as not to dry and not break, I collected some acorns and chestnuts, which I also used. I made my background with acrylic paints, leaf prints, and a little golden embossing powder. I collected the leaves in a bouquet, covered the stems with the chestnuts and the acorns. I passed them with whitegesso and then acrylic paints, and some golden paste. I made a little grass with the big snowflake paste green and a little brown. On the side I decorated with several staves of acorns, and a little petals, and a text I like very much. And I put raindrops for the final ...

Надявам се да ви хареса.
Поздрави: Гери

I hope you like it.
Greetings: Gerry

С това платно ще участвам в следните предизвикателства:
With this sail I will take part in the following challenges:

http://ikesworldchallengeblog.blogspot.bg/2017/10/ikesworld-challenges-99-ag-optional.html
сряда, 27 септември 2017 г.

Морски спомени

Здравейте приятели,днес ще ви представя моето първо микс медия платно. Да ви кажа страшно много се радвам на крайния резултат и много се гордея със себе си :)

Hello friends, today I will introduce you my first mixed media canvas. Let me tell you very much about the end result and I am very proud of myself :)

Като за първи опит купих платно от магазин Джъмбо. Снимката е колаж от няколко снимки от тазгодишната ни почивка на морето.
И така вчера седнах и запретнах ръкави. 

As a first-time experience, I bought a canvas from Jumbo shop. The photo is a collage of several pictures from this year's holiday at the sea.
So yesterday I sat down and threw up my sleeves.

Фона направих с два нюанса синя алкохолна спрей боя,която сама си направих,от спирт и флумастер. След това тук там направих линии пак в няколко нюанса синьо с една линийка. Някое друго кръгче с ролка от тоалетна хартия и малко леки пръски.
След това с гесо си сложих две марли да заприличат на морска пяна,напръсках и тях с синята боя.След това позиционирах снимката, която залепих и върху малко дизайнерска хартия.След това започнах да си лепя декоративните елементи.Всички елементи без морската звезда си събрах и донесох от морето,мидичките,охлювите,рачешката щипка,всички малки камъчета и начупени парчета мидички. Сложих и една стара верижка,която случайно намерих по шкафовете в къщи. После всичко покрих с бяло гесо, напръсках с боите,и отгоре минах с друг тон синьо за по интересно,след това с една сребърна паста за ефект и блясък. В долната част на платното направих с 3D едрозърнеста паста за релеф морски вълни,които оцветих с синьо и зелено дистрес мастило и ги прелях. Накрая след хубаво изсъхване ,минах отгоре с акрилен лак.

 The background I made with two shades of blue alcohol spray paint, which I made myself, of alcohol and felt-tip pen. Then there I made lines again in a few shades of blue with a ruler. Some other circle with a roll of toilet paper and some light splashes.
Then with my geso I put two gauzes to resemble the sea foam, I spray them with the blue paint. Then I positioned the photo, which I stuck on a little design paper. Then I began to sticky the decorative elements. All the elements without the sea star I gathered and I brought them from the sea, the mussels, the snails, the rasp pinch, all the small pebbles and the broken pieces of mussels. I also put an old chain that I accidentally found on the cabinets at home. Then I covered everything with white geso, I sprayed with paints, and on top I went with another blue tone of interest, then with a silver paste for effect and shine. At the bottom of the canvas, I made a 3D embroidered paste for relief of sea waves, which I painted with blue and green distress ink and overflowed them. Finally, after a nice drying, I went over with an acrylic lacquer.


И така моето платно е готово,и със сигурност ще му се радвам много дълго :)
Надявам се и на вас да ви хареса.
Поздрави: Гери

So my canvas is ready and I will certainly enjoy it very long :)
I hope you like it too.
Greetings: Gerry

С това платно ще участвам в следните предизвикателства: