четвъртък, 23 ноември 2017 г.

Пано "Снежна приказка"

Здравейте,минавам днес,за да ви покажа едно коледно пано,което е и началото на моето коледно настроение.
Hello, I pass today to show you a Christmas canvas, which is also the beginning of my Christmas mood.

Дойде ли края на ноември, лека полека в мен се надига коледния дух. Това е един от празниците,които много обичам и чакам с нетърпение. А от както станах майка еуфорията става по голяма,защото няма нищо по хубаво от това да видиш празника в очите на детето си и да знаеш че по детски вярва още в чудеса :)
When the end of November came, the Christmas spirit slowly rose in me. This is one of the holidays that I love and wait with impatience. And as I became a mother, the euphoria becomes bigger, because there is nothing better than seeing the feast in the eyes of the child and knowing that they in the childhood still believe in miracles :)

Паното е с размери 20х20 см.
В случая аз съм използвала гърба на паното,за да се получи имитацията на прозорец. Рамката на прозореца е от дизайнерска хартия,която имитира дърво.Вътре сложих също дизайнерска хартия със снежен пейзаж. Отгоре сложих ацетатен лист за да има ефекта на стъкло,и използвах 3D паста за сняг за да придам ефекта на натрупал сняг по прозореца. 
Отвън украсих с надпис Весела Коледа,няколко снежинки и декоративни коледни лепенки.
The canvas has dimensions 20x20 cm.
In this case, I used the back of the panel to get the imitation of a window. The window frame is made of design paper that imitates wood. Inside I also put designer paper with a snowy landscape. At the top I put an acetate sheet to have the effect of glass, and I used 3D snow paste to make the effect of snow on the window.
Outdoors I decorated with the words Merry Christmas, some snowflakes and decorative Christmas stickers.

Надявам се да ви хареса.
Поздрави: Гери
I hope you like it.
Greetings: Gerry


неделя, 19 ноември 2017 г.

Пано "The valley of roses"

Здравейте! Днес ще ви покажа последното пано,което изработих в така любимия микс медия стил. И вдъхновена от розите,запретнах ръкави и развихрих въображението си.

Hello! Today I will show you the latest canvas I made in my favorite mixed media style. And inspired by the roses, I rolled up my sleeves and spilled my imagination.

Паното е с размери 20х20 см. За направата му използвах черно гесо, едни китайски шаблони,с рози ,които чакаха да бъдат изпробвани,паста Рафаело,акрилни бои медна вакса,и много мазане с пръсти :)

The canvas has a size of 20x20 cm. I used black gesso, some Chinese templates with roses waiting to be tested, Rafaelo paste, acrylic paints and copper wax, and a lot of fingers.

След това започнах да наслгвам основите.Започнах с парче корк,така любимия бинт,дантела също.Сложих една катарама от стар колан,катинар и ключ от бирен картон,едно много много старо копче с старинни мотиви,още няколко малко копчета,дребни мъниста и листенца от бирен картон.И за финал розите...
Покрих всичко с черно гесо,и после намазах с вакс пастата да се получи този стариннен меден ефект.Розите оставих да изпъкват,и сложих малко вакса по листата за акцент. 
И така моето пано е готово. :)

Then I began to lay the foundation. I started with a piece of cork, my favorite bandage, lace too. I put a buckle of an old belt, a lock and a key of beer card, a very old button with old motives, a few little buttons, beads of beer cardboard.And for the final roses ...
I covered everything with black gesso, and then smeared with the wax paste to get this antique copper effect. I let the roses pop out and put a little wax on the accent sheet.
So my canvas is ready. :)

Надявам се да ви хареса.
Поздрави: Гери

I hope you like it.
Greetings: Gerry

С това пано ще участвам в следните предизвикателства:
With this panel I will take part in the following challenges:


сряда, 8 ноември 2017 г.

Микс медия картичка "Blessed life"

Здравейте приятели,днес ще ви покажа една картичка ,която направих за именния ден на моята мама. :) И тъй като много съм се запалила по микс медията,затова и картичката е в такъв стил.

Hello friends, today I will show you a card I made for my mom's name day. :) And since I got a lot of light on the mixed media, so the card is in such a style.

За направата и използвах дизайнерска хартия за основа.Направих релеф с шаблон,и паста Рафаело на Лорка. После понапръсках и понамазах с алкохолни мастила.Отрязах си едно парче бинт,което залепих и напръсках с мастило.

For making and using designer paper for the base. I made a relief with a template, and Rafaelo's paste on Lorca. Then I poured in and rubbed with alcohol inks. I cut off a piece of bandage that I stuck and sprayed with ink. 

Имах едни стари дървени обеци,едната използвах за декорация.Минах я с бяло гесо,после с кафява акрилна боя,златна паста за акцент и тук там с тъмно кафяв сух пигмент Brusho crystal.Боядисах си и една капачка от кока кола,и в нея сложих едно декоративно копче.Имах и една стара обеца на синджир,която идеално се вписа в цялостната визия,и нея сложих :)

I had some old wooden earrings I used for decoration. I used it with a white gesso, then with a brown acrylic paint, a golden accent paste and here with a dark brown dry pigment Brusho crystal. I was also wearing a coca coat cap, and in it I put a decorative button. I also had some old earrings of a chain that perfectly fit into the overall vision, and I put it :)

Оцветих си един катинар от бирен картон,който също наместих в картичката :) Накрая залепих от прекрасните цветя на Prima marketing,които толкова много харесвам. Сложих и няколко дървени мъниста от стара гривна,и за финал пак от малките златни перлички :) И най-накрая напръсках с сухия пигмент,и малко бяло гесо  сложих и един надпис,защото исках да има нещо,което да е подходящо за повода :)

I painted a lock of beer card, which I also put in the card :) Finally, I stuck out of the wonderful flowers of Prima marketing, which I like so much. I also put some wooden beads from an old bracelet and finish it out of the small golden pearls :) And finally I sprayed with the dry pigment, and a little white coat I put an inscription because I wanted to have something suitable for the occasion: )

Надявам се да ви хареса.
Поздрави: Гери

I hope you like it.
Greetings: Gerry

С тази картичка ще участвам в следните предизвикателства:
with this card I will take part in the following challenges:

понеделник, 6 ноември 2017 г.

Микс медия картичка "The story"

Здравейте,днес ще ви покажа една микс медия картичка.
Когато започнах да я правя,не знаех какво ще се получи,и какъв ще е крайния резултат.В процеса на работа поне 10 пъти сменях концепцията намествах,помествах размествах,докато се получи крайния резултат.

Hello, today I will show you a mixed media card.
When I started to do it, I did not know what would happen, and what the final result would be. In the process of working at least 10 times I changed the concept I set myself, I put it shuffled until the final result arrives. 

За направата и използвах дизайнерска хартия,един нов стенсил,който исках да изпробвам,едно огрледало от бирен картон което запълних с дъждовните капки на Лорка за да постигна ефект на стъкло,малко дантела,няколко изрязани елемента,малко връзка,която оцветих в кафяво,изрязах си теменужките с щанца,която също ми е нова поръчвана от алиекспрес,изрязах и малко листа,и за акцент използвах цветя на Prima marketing.Там където направих релефа,сложих златна ембосинг пудра за акцент.И накрая завърших с кафяви и бели пръски,и малко ситни златни перлички.

To make and use design paper, a new stencil I wanted to try out, a gleam of beer cardboard that filled with Lorca's raindrops to achieve the effect of glass, a little lace, a few cuts, a little tie that I colored in brown, I cut out the violets with a metal die, which is also a new order from the aliexpress, I cut out a few leaves, and I used the flowers of Prima marketing to emphasize. Where I made the relief, I put a golden embossing powder for accent. And finally I finished with brown and white splashes, and some fine golden pearls.
 
Надявам се да ви хареса.
Поздрави: Гери

I hope you like it.
Greetings: Gerry

петък, 3 ноември 2017 г.

Микс медия пано "No limit..."

Здравейте,днес ще ви покажа едно платно,което направих преди няколко дни,и което много харесвам. Чак аз се учудих от себе си :) Платното е малко,с размери 15х15 см.,но в него съм събрала много :) 

Hello, today I will show you a canvas I made a few days ago and which I like very much. I was surprised by myself :) The canvas is small, 15x15 cm, but I have gathered a lot :)
Затова и толкова се запалих по микс медията,харесва ми как мога да съчетая и събера на едно място всякакви материали,и предмети и да се получи нещо красиво,оригинално,и уникално.Другото хубаво нещо на микс медията-всяко нещо е уникат и не може да бъде копирано,или направено отново. :)
That's why I kinda started on the mix media, I like how I can combine and gather together all the materials and objects and get something beautiful, original and unique. The other good thing about the mix media - everything is unique and not can be copied or re-made. :)

И такааа..
Седнах извадих всичко на масата и почнах да подреждам по платното всякакви неща.
Започнах  с бинт,после добавих два вида дантела,сложих и един цип разделен на две,че да мога да го сложа на две места,след това още бинт,няколко метални гайки,една малка щипка,другата част на ципа,една декоративна висулка от синджир,малко перли,едно метално листо пак от стари бижута,един изрязан елемент с пеперуди ,няколко клонки с листа от бирен картон,един кламер. Все едни такива дребни-непотребни,които чакаха да бъдат използвани.След това сложих розите.Голямата роза дълго време чакаше своя проект,а по малките скоро и ги подариха,и веднага им намерих приложение :) Наместих,залепих и покрих всичко с бяло гесо.От едната страна направих малко релеф през шаблон. След това напръсках всичко с два нюанса синьо,алкохни спрей мастила които сама съм си правила.Оцветих розите с акрилни бои,защото имах определена идея за цветовете.тук таме прелях синьото и жълто за да се получи жълто зеления акцент,някой детайли минах и с сребърна паста.За финал сложих от ситните перлички,и направих пръски с разредено гесо.

And so ..
I sat down, I pulled everything up on the table and began to arrange everything on the canvas.
I started with a bandage, then added two types of lace, I put a zipper divided into two so I could put it in two places, then another bandage, a few metal nuts, a small clip, the other part of the zipper, a decorative pendant little pearls, a metal sheet of old jewels, a cut butterfly element, a few twigs with sheets of beer cardboard, a paper clip. There were some such little-useless ones waiting to be used. Then I put the roses. The big rose was waiting for their project for a long time, and soon they gave it to them, and I immediately found an application :) I pushed, stuck and covered everything with white gesso. On one side I made a little relief through a pattern. Then I sprayed everything with two shades of blue, alcohol spray inks that I myself have done. I painted the roses with acrylic paints because I had a certain idea of ​​the colors. Here I overlaid the blue and yellow to get a yellow green accent, some detail I went with and silver paste.For the final I put out of the fine pearls, and I sprayed with white gesso.

Надявам се да ви хареса.
Поздрави: Гери

I hope you like it.
Greetings: Gerry

С това пано ще участвам в следните предизвикателства:
With this panel I will take part in the following challenges: