сряда, 27 декември 2017 г.

Време за мъже...

Здравейте приятели!
Весела Коледа!
Как сте след тези прекрасни празници. Аз да си призная се чувствам кръгла :) Толкова ядене и толкова празнуване,и фигурата се заобли :D 

Hello friends!
Merry Christmas!
How are you after these wonderful holidays. I confess I feel round :) So much eating and so much celebration, and the figure is round: D

И тъй като това е времето в година ,в което получаваме и подаряваме подаръци,днес ще ви покажа един мъжки подарък. Все пак и мъжете от време на време заслужават да получават подаръци :)

And since this is the time of the year in which we receive and give gifts, today I will show you a male gift. Still, men occasionally deserve to receive gifts :)

Паното е с размери 20х20 см.
Цялото облепено с дизайнерски хартии на мъжка тематика.
Залепих в средата гайки,много гайки,върху тях сложих едно малко шишенце с уиски,и след това започнах да декорирам с пирони,винтове,тел гайки и всякакви такива мъжки работи :)
Минах всичко с черно гесо,после малко акрилни бои и за финал медна вакса.
И така се се получи един интересен и различен подарък :)

The panel has dimensions 20x20 cm.
All covered with design papers on men's themes.
I stuck in the middle of the nuts, a lot of nuts, I put a small bottle of whiskey on them, and then I started to decorate with nails, screws, wire nuts and all sorts of men's work :)
I passed everything with black hair, then some acrylic paints and finishing copper wax.
And so you get an interesting and different gift :)

Надявам се да ви харесва.
Поздрави: Гери

I hope you like it.
Greetings: Gerry


петък, 22 декември 2017 г.

Декоративна цигулка/Altered art

Привет,привет. :)
Днес ще ви покажа една декоративна цигулка,която беше и часовник,преди да се намеси моето въображение :)
Когато я видях да събира прах при свекър ми и свекърва ми ,не можах да се сдържа да не я взема.От момента ,в който я видях вече знаех как искам да изглежда и какво може да се получи от нея.

Hello, hello. :)

Today I will show you a decorative violin that was also a clock before my imagination intervened :)

When I saw her pick up dust at my father-in-law and my mother-in-law, I could not help but not pick it up. From the moment I saw her, I already knew how I wanted it to look and what she could get from her.

И така взех я и не ми трябваше много време за да започна да я правя.Сърбяха ме ръцете. :)
Махнах часовниковия механизъм.Минах я цялата с черно гесо. После започнах с да я мажа с акрилни бои-кафяво после с гъба оранжево,после пак малко кафяво,и накрая медна вакса. тамм където седеше циферблата покрих с 3D паста с ефект на камък по тъмно и по светло ги прелях за да се получи ефект. Сложих бинт,който в последствие се закри,отгоре парче корк.Взех една стара катарама,през нея промуших една стара гривна от три части,която много добре пасна тъй като и тя е с повече елементи по нея.Сложих и два елемента от бирен картон,и след това розите,и накрая 3D малкии топчета.
Минах всичко без розите с черно гесо,и после с медна вакса. Имитацията на камък върху гривната направих с дъждовни капки.Розите минах с бяло гесо,после малко оранжева боя и една вакса. 

So I took it and it did not take long for me to start doing it. My hands were stiff. :)

I removed the clock mechanism. I took it all in black gesso. Then I began to coat it with acrylic brown paints, then with a sponge orange, then a little brown and finally a copper wax. there was a 3D paste with the effect of a stone in the dark where I was sitting on the dial, and I blew them lightly to get the effect. I placed a bandage which was subsequently closed on top of a piece of cork. I took an old buckle and through it I pushed an old three-piece bracelet that fit very well because it has more elements on it. I also put two pieces of beer cardboard , and then the roses, and finally 3D small balls.

I passed everything without roses with black gesso and then with copper wax. I made the imitation of stone on the bracelet with raindrops. The roses passed with white gesso, then a little orange paint and a wax.

И ето,цигулката придоби един красив и различен изглед,който много ми хареса.
Надявам се и на вас да ви хареса.
Поздрави: Гери

And here, the violin got a beautiful and different look that I liked very much.

I hope you like it too.
Greetings: GerryС тази цигулка ще участвам в следните предизвикателства:

петък, 8 декември 2017 г.

Картичка "Зимна приказка"

Здравейте,днес ще ви покажа картичката,с която ще се представя като гост дизайнер в https://scrapping4funchallenges.blogspot.bg/2017/12/challenge-105-anything-goes.html. Тя е отново зимна снежна и в микс медия стил.
 Зимата и идващите празници ме вдъхновяват,и ми вдъхват празничен коледен дух :) Надявам се така да ви въздейства и моята картичка :)

 Hello, today I will show you the card with which I will present myself as a guest designer at https://scrapping4funchallenges.blogspot.bg/2017/12/challenge-105-anything-goes.html.. It is again winter snowy and in the mixed media.
  Winter and the coming festivals inspire me, and they inspire me a festive Christmas spirit :) I hope that your card will influence you too :)

За направата и използвах дантела,малко парчета дизайнерска хартия,няколко изрязани елемента,парче портокал,които сама си изсуших в фурната,няколко рози,парче ленена панделка с дантела,една декоративна звезда,малък надпис и много снежна паста :)

To make and use lace, a few pieces of design paper, a few cuts, a piece of orange that I dried myself in the oven, a few roses, a piece of linen ribbon with lace, a decorative star, a small inscription, and a lot of snow paste :)
Надявам се да ви хареса.
Поздрави:Гери

I hope you like it.
Greetings: Gerry

С тази картичка ще участвам в следните предизвикателства:
With this card I will take part in the following challenges:

събота, 2 декември 2017 г.

Картичка "Снежно настроение"

И така,ето ме и днес в това дъждовно време,се появявам с една снежна картичка.
За мен декември е свързан само с празнични емоции,украси,коледни песни,пищни трапези,семейни сбирки,много подаръци и разбира се и сняг... много сняг :)
И затова и картичката ,която ще ви покажа е много снежна,много зимна,и заредена с празнично настроение :)

So, here I am today in this rainy weather, I come up with a snowcard.
For me, December is related only to festive emotions, decorations, Christmas songs, lavish tables, family gatherings, many gifts and of course snow ... a lot of snow :)
And that's why the card I will show is very snowy, very winter, and loaded with festive mood :)

За направата и използвах дизайнерска хартия в празнични и коледни мотиви,макар и да не се виждат много,канап,парче ленена панделка с дантела,няколко клонки,една дантелка изрязана с щанца,която отдавна се глася да използвам,една декоративна звезда,две декоративни борови клонки,панделка,резен портокал,който си изсуших в фурната,и един изрязан елемент с облика на Дядо Коледа , и сняг много сняг ,който направих с 3D пастата за сняг на Pentart, сложих и структурна паста,и отгоре поръсих обилно с изкуствен сняг :)
И така картичката ми се превърна в една снежна приказка :)

For making and using designer paper in festive and Christmas motifs, though not very visible, twine, a piece of linen ribbon with lace, a few twigs, a lace cut with a punch I have long used to use, a decorative star, two decorative pine twigs, ribbon, sliced ​​orange that I dried in the oven, and a cut element with the look of Santa, and a lot of snow snow that I made with Pentart's 3D snow paste, I put a structural paste, and on top sprinkled a lot of artificial snow :)
So my card became a snowy tale :) 

Надявам се да ви хареса.
Поздрави: Гери
I hope you like it.
Greetings: GerryС тази картичка ще участвам в следните предизвикателства:
With this card I will take part in the following challenges:

петък, 1 декември 2017 г.

Коледно настроени /Christmas mood

Привет,в този дъждовен ден.
Днес наминавам да ви покажа една коледна картичка.
И като запален фен на микс медията,и картичката е в този стил. :)
Също така бях вдъхновена от новото предизвикателство на картишок "Руска зима".
Hello, on this rainy day.
Today I come to show you a Christmas card.
And as a fan of the mix media, the card is in this style. :)
I was also inspired by the new challenge of the kartishok "Russian Winter"

И така запретнах аз ръкави оня ден,ей така посред нощ.То вдъхновението не пита :)
          Извадих всичко де що имаше около мен,кое коледно кое не,кое ,блясък,звезди,и всякакви такива празнични и не толкова джунджурии.
            And so I put on my sleeves that day, so in the middle of the night. The inspiration does not ask :)
I drew everything that was around me, which Christmas what, not what, shine, stars, and all sorts of festive and not so much gadgets.


  •  За основа използвах дизайнерска хартия.
  • На няколко места сложих съвсем малко печат с текст,отгоре залепих парче органза,от един стар букет,няколко парчета хартия от едно старо блокче с коледни мотиви.Сложих и малко натурална рафия ,парче ленена панделка с дантела,някое друго парченце корк,и най отгоре един надпис от друга коледна колекция хартии.

  • Допълних визията с няколко снежинки,две коледни звезди изрязани с щанца,едно мъничко шишенце което напълних с златен и червен брокат и малко звездички,че къде без вълшебния прашец на коледната магия :) и един коледен елемент с две дечица.
  • За финал сложих навсякъде звездички,и поръсих с златния и червения брокат за повече блясък и напръсках с разредено гесо :) .И така моята картичка е готова:)  • I used a design paper on the base. In a few places I put a very small print with text, I stuck a piece of organza from an old bouquet, a few pieces of design paper from an old block with Christmas motifs. I put a little natural raffia, a piece of linen ribbon with lace, some other piece of cork, and at the top an inscription from another Christmas collection of papers.
  • I added the vision with a few snowflakes, two Christmas stars cut out with a punch, a tiny bottle filled with golden and red brocade and a little stars, that where without the magic of Christmas magic :) and a Christmas item with two kids.
  • For the final, I put stars everywhere, and sprinkled with gold and red brocade for more shine and sprayed with a diluted gesso :). So my card is ready :) 
Надявам се да ви хареса.
Поздрави: Гери
I hope you like it.
Greeting: Gerry
С тази картичка ще участвам в следните предизвикателства: